icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Byggesaksbehandling

Generelt om tjenesten

Tema

- Teknisk

Beskrivelse

Tjenesten er lovpålagt og skal sørge for at byggesaksbehandling blir utført i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Behandlingsprosessen er detaljert beskrevet i Plan- og bygningsloven med forskrifter og Forvaltningsloven.
Formålet med tjenesten er å utføre byggesaksbehandling for målgruppen og ivareta både tiltakshavers og berørte parters interesser, så vel som de generelle samfunnsinteresser og oppfylle de politiske føringer som ligger i kommunens arealplaner

Målgruppe

Kommunens innbyggere, entreprenører, Ås kommune selv og andre som har planer om å gjennomføre byggetiltak

Kriterier/vilkår

  • Før søknaden kan behandles, må den være komplett, dvs. den må være fullstendig utfylt og i innenfor gjeldende lover og regelverk. Den må også være i samsvar med gjeldende reguleringsplan, evenyuelt må det være en begrunnet søknad om dispensasjon fra plan, lov eller forskrift
  • Fullstendige søknader skal kommunen behandle innen de frister som gjelder for saksbehandlingen.
  • Behandlingsgebyrenes størrelse blir fastsatt hvert år og endres etter fastsatt indeks.
aaa

Lover og retningslinjer

___

Saksbehandling

Når kommunen mottar en byggemelding eller byggesøknad, vil saksbehandler gå gjennom søknaden for å se om den er komplett. Ved mangler vil søker bli underrettet for å kunne rette opp søknaden. Dersom det er omfattende mangler, kan hele søknaden bli returnert.
Etter at formelle krav til nabovarsel er utløpt og andre nødvendige uttalelser er innhentet, vil søknaden bli behandlet uten unødig opphold, og innefor de fastsatte frister, enten administrativt eller av det faste utvalget for plansaker.
Når det er gjort vedtak i byggesakene, blir partene underrettes om vedtaket, med opplysning om klageadgang.
Nødvendige søknadsskjema får søker ved servicetorget i Ås kommune. Søknadsskjemaene kan også lastes ned over internett, (follokom.com). Opplysninger om krav til søknaden og rettledningsmateriell for utfylling kan fås på de samme steder.
Når søknaden er kommet inn til kommunen vil søker få tildelt saksbehandler. Opplysninger om dette blir gitt søker. All seinere kontakt skjer mellom søker og tildelt saksbehandler.
For nærmere avkaring av rammer og innhold i tiltaket kan det, før søknaden sendes inn, holdes forhåndskonferanse mellom tiltakshaver, kommunen og andre berørte parter og organer. Gjennom forhåndskonferansen vil det også kunne gis opplysninger om forventet saksbehandlingstid.
Søknaden blir vanligvis avgjort administrativt. Større byggesaker kan bli lagt fram for det faste utvalget for plansaker for avgjørelse. Resultatet av søknaden blir oversendt søker og berørte parter med opplysninger om klageadgang.
Klagesaker blir behandlet av det faste utvalget for plansaker før den blir oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Ansvarlig enhet

Avdeling:Bygg- og geodataavdelingen

Kontaktpersoner

Navn:Arve Bekkevard
Tittel:Bygnings- og geodatasjef
Mobil:909 60 389
Epost:Arve.Bekkevard@as.kommune.no

Andre opplysninger

Søkeord

Byggesaksbehandling, byggesak, nybygg, renovering, utvidelse, bygningsloven, garasje, uthus, hytte, bygge

Oppdatert:2016-01-06 10:33