icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Dysleksivennlig skole

Dysleksivennlig skole

Praktisk informasjon om Dysleksivennlig skole

Dysleksi

 • er en spesifikk lese- og skrivevanske som innebærer at det er vanskelig å tilegne seg funksjonelle lese- og skriveferdigheter

 • forekommer på alle intelligensnivåer

 • er en medfødt disposisjon som er livsvarig

 • er like vanlig hos gutter som hos jenter. Mellom 7-10 prosent av befolkningen har dysleksi

Elever med dysleksi har ofte vansker med

 • avkoding av ord og staving

 • å lytte ut lyder i ord, automatisere bokstav-lydkombinasjon og med å stave ord korrekt

 • lesehastighet, lesing preget av gjetting og feillesing

 • leseforståelse

 • redusert språklig korttidsminne

Utredningsfasen

Når eleven starter på Åsgård skole, blir foresatte innkalt til en oppstartsamtale kort tid etter skolestart. Her blir det bl.a. spurt om forekomst av dysleksi i familien.

 

Åsgård skole følger Ås kommunes kartleggingsplan. Alle elever på 1.-4.trinn blir bl.a. kartlagt med kartleggingsskjemaet «God leseutvikling».  Utredning av lese- og skrivevansker starter her på skolen. Elever med sen eller manglende lese- og skriveutvikling, meldes av kontaktlærer til skolens ressursteam. I ressursteamet vurderes det om det bør foretas en utvidet kartleggingsprøve, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Kontaktlærer formidler dette videre til foresatte. Eleven retestes etter endt tiltaksperiode, og dersom eleven fremdeles har manglende leseutvikling, henvises eleven til videre utredning ved PPT.

En dysleksidiagnose medfører ikke rettigheter etter § 5 - 1 i Opplæringsloven om rett til spesialundervisning. Opplæringslovens § 1 - 3 gir derimot alle elever rett til tilpasset undervisning. For elever med dysleksi forutsetter dette kompenserende bruk av pc eller læringsbrett med lese- og skrivestøttende programmer.

Tilrettelegging på skolen

Læringsmiljøet i klassen er viktig for å ivareta den enkelte elevs læreforutsetninger og sikre best mulig læringsutbytte. Det arbeides med holdninger på alle trinn med åpenhet rundt det å ha dysleksi. Det er viktig at det tilrettelegges for bruk av kompenserende hjelpemidler i møte med all tekst. Eleven skal få mulighet for å bruke digitale lærebøker eller lydbøker, skanning av tekst og diktafon. Skolen vil tilby opplæring og oppfølging i bruk av kompenserende hjelpemidler.

Skolen tilbyr

Ansvar

Intensive lesekurs

 

Leseveileder/trinnlærere

 Tilrettelagte lekser

Kontaktlærer/trinnlærere

 Lydbøker og digitale bøker

Kontaktlærer bestiller bøker av skolens IKT-kontakt/inspektør.

Kurs for elever i bruk av digitalt verktøy, programvare og retteprogram spesielt tilpasset dyslektikere.

Spes.ped. koordinator og IKT-veileder

 

Kurs for foresatte og elever i bruk av digitalt verktøy, programvare og retteprogram spesielt tilpasset dyslektikere.

Spes.ped. koordinator og IKT-veileder

 

Opplæring i touch.

Etter ferdig utredning bestemmes dette i skolens interne ressursteam.

Innmelding i NLB (Norsk lydbokforlag) for å få tilgang til skjønnlitteratur og fagbøker på lyd.

Foresatte. Informasjon fås ev. av kontaktlærer/spes.ped.koordinator.

 

Rettighetskort med informasjon til alle rundt eleven om hvilke rettigheter elever med dysleksi har.

Spes.ped. koordinator

 

Ukentlig engelsktrening.

Gjennomføres på touchkurset, ansvarlig for opplegget er spes.ped. koordinator.

Hjelp til å søke NAV om støtte til kjøp av digitale hjelpemidler, samt lese- og skrivestøttende hjelpemidler.

Inspektør i samarbeid med hjemmet.

Rettighetskort

Spes.ped.koordinator/kontaktlærer

Noen gode råd

 • skriftstørrelsen må prøves ut. Ofte vil skriftstørrelse 14 – 16 være passende. Mange foretrekker enda større bokstaver

 • Arial og Calibri er tydelige og gode skrifttyper

 • i forbindelse med prøver skal elever med dysleksi gis muligheten til å få lest opp spørsmålene, svare muntlig eventuelt få skrivehjelp

 • elever som bruker pc/læringsbrett må få hjelp til å lære rutiner rundt lagring og systematisering av skriftlige arbeider

 • det er viktig med forutsigbarhet og struktur for elever med dysleksi

 • eleven må få opplæring i bruk av hensiktsmessige lese- og læringsstrategier

 • elever med dysleksi bør sitte langt framme i klasserommet

 • beskjeder er korte og konkrete

 • visuell støtte i læringssituasjonen

 • det er viktig med åpenhet rundt dysleksi slik at elevene får aksept for ulik tilrettelegging for å lære

Samarbeid med hjemmet

Foresatte skal føle seg trygge på at barnet deres er godt ivaretatt, og at skolens personale tar læringen og eventuelle vansker på alvor. Det er viktig at foresatte er involvert, og skolen ønsker et tett samarbeid rundt eleven.

Kontaktlærer skal være i dialog med hjemmet når det gjelder elevens skole- og hjemmearbeid, behov for oppfølging, tilrettelegging og ulike tilpassinger.

Dysleksi Norge

Organisasjonen jobber for alle med lese- og skrivevansker, matematikkvansker og språkvansker. Både skoler og privatpersoner kan bli medlemmer. Åsgård skole er medlem. Alt du trenger av informasjon finner du på hjemmesiden til Dysleksi Norge og på appen DysleksiRåd.

Aktuelt

Åsgård modulskole

Informasjon til foresatte på Åsgård skole

Informasjonsbrev fra rektor Håvard Fosstuen til alle foresatte på Åsgård skole.
2019-11-28 Barn- og unges kommunestyremøte Foto Ivar Ola Opheim

Stort engasjement i barn- og unges kommunestyremøte

Elever fra alle grunnskolene møttes for å fordele penger til skolemiljøtiltak til de enkelte skoler, og å vedta hvem som får Ås kommunes miljøvernpris for barn ...