FAU-referat 3.12.2018

Les referatet fra FAU-møte mandag 3. desember 2018

Referat fra FAU-møte mandag 3. desember

Tilstede:

Rektor Vibeke, Assisterende Rektor Håvard

FAU: Geir Arne, Malin, Trude, Tord, Hanne, Heming, Synnøve, Robert, Sølvi

 

Saksliste

SAK 22 18/19 Rektors hjørne

Rektor informerer om stort og smått som har skjedd på Åsgård siden sist

Har gjennomført elevundersøkelsen på 5. 6. og 7. trinn. Digital undersøkelse, anonymt.

Prosessen rundt det politiske vedtaket har vært god læring i demokratiske og politiske prosesser for elevene. To jenter holdt appell foran rådmann, ordfører og kommunalsjef. Dette kom fra elevene selv, og har tydelig engasjert dem.

Åsgård best i Ås på nasjonale prøver. Det viktige er likevel at dette er en kartleggingsprøve, og at resultatene brukes videre med tanke på den enkelte elevs tilpasning med tanke på læring. Resultatene på nasjonale prøver deles inn i tre mestringsnivåer fra 1 til 3. Engelsk: ligger under i prøveklasse 1 og over i prøveklasse 3. Regning: Skårer godt. Få i prøveklasse 1. 63 prosent på mestringsnivå 2. Mål om få flest mulig videre over fra nivå 2 til 3. Det har vært en jevnt god trend på Åsgård i matematikk de siste årene.I lesing ble var resultatene fordelt på 6/54/40 prosent på henholdsvis mestringsnivå 1, 2 og 3 (Fra 10 prosent på mestringsnivå 1 i fjor).

Har lagt hovedfokus på regning og lesing, derfor er vi særlig interessert i disse resultatene.

(Rammene er de samme, gode resultater gir ikke mindre ressurser. Spesialundervsining tas fra allerede gitte rammer.)

Første adventsoppdrag utført i dag: tenning av adventsstjerne.

Læringsbrett deles ut i uke 3, 4, 5 og 6. To trinn hver uke. IKT-veileder fra kommunen bistår skolen, Marianne Molle inspektør ved Åsgård skole, kommer til å ha ansvaret fra skolen sin side. I uke 2 vil det gå ut en iPad-avtale, som skal signeres av foresatte. Avtalen må returneres til skolen før elevene får låne med seg læringsbrettet hjem.

Brannøvelse forrige uke. Det er meldt/registrert at elever fra to klasserom sier de ikke hørte klokka godt. Alle elever var ute og talt opp innen 3,5 min.

 

SAK 23 18/19 Orienteringssak: Retningslinjer for mat og måltider i skolen

5. trinn tok opp sak om lengde på spisetid. Dette skyldes en misforståelse. Rektor har snakket med lærerne på 5.trinn og forsikret seg om at avsatt spisetid er minimum 20 minutter.

 

SAK 24 18/19 Status økonomi

Tord viser hva tidligere FAU’er har brukt penger på, hva som er søkt om pt, hva vi kan evt

støtte ila 2018/2019.

103 000 før sommeren. 30.04: 109 000. Nå har vi 143 000 på konto (etter 17. mai inntekter).

Gikk 40 000 i pluss.  Psykososialt miljø-gruppen får 10 000 kr til å kjøpe leker og utsyr til barna etter behov. (Sølvi, Lasse og Hanne)

Spare resten av overskuddet til utstyr/tiltak ved modulskolen. Kontakte Ås IL ang bruk av fotballbanen ved modulskolen?

 

SAK 25 18/19 Status grupper

Ny Åsgård skole – oppfølging av vedtak fra før sommeren 2018.

Trafikksikkerhet – veien til modulskolen.

Først undersøkelse, med frist 12. desember. Deretter holdningkampanje (foreldremøtene i februar), anbefale vei. Viktig å få kartlagt hvor flest går, og om mange som kommer til å gå undergangen. Kan være ønskelig å guide elevene Langbakken, sti opp til modulskolen. Den største utfordringen er alle krysningene gjennom Ås sentrum. Drop-punkt ved krisesenteret?

Innspill til kartet: Forstørr gjerne området der tallene er anvist.

 

Psykososialt miljø (se sak 24)

 

SAK 26 18/19 Eventuelt FAU-arrangement?

Hvis noen har forslag, overskudd og gode idéer, kan de ta initiativ. Tar dette opp igjen i januar.

 

SAK 27 18/19 Eventuelt

Det har vært en høring angående SFO- ingen innspill fra FAU til denne.

Neste møte er satt opp 23. januar.

(Neste kommunestyremøte er 12. desember- heldagsmøte)