icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Helse og omsorg

Oversiktsdokument Folkehelse 2017-2021

Tips en venn Skriv ut

Forord

Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid.

Kommunene skal hvert fjerde år, utarbeide en oversikt over helsetilstanden i befolkningen, med de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Dette gjennom samordning og standardisering av folkehelsearbeidet.

Med folkehelsearbeid menes samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer folks helse og trivsel. Videre gjennom å forebygge psykisk- og somatisk sykdom, beskytte mot helsetrusler, samt arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Folkehelse er: «Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.»

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 28. juni 2012 forskrift om oversikt over folkehelsen. Med hjemmel i lov 24. juni 2011

Krav til oversiktens innhold er følgende:

  1. Befolkningssammensetning.

  2. Oppvekst- og levekårsforhold

  3. Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø

  4. Skader og ulykker

  5. Helserelatert adferd og helsetilstand.
     

Med oppvekst- og levekårsforhold menes for eksempel økonomiske vilkår, bo- og arbeidsforhold og utdanningsforhold.

Med helserelatert adferd menes for eksempel fysisk aktivitet, ernæring og bruk av tobakk og rusmidler.

Oversikten skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser, samt identifisere ressurser og folkehelseutfordringer i kommunen.

Kommunen skal være særlig oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale forskjeller, eller helsemessige problemer.

Med hilsen

Sidsel Storhaug                                                                  Bente Sperlin

Kommuneoverlege                                                            Folkehelsekoordinator