icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Nordbytun ungdomsskole   ›   Reglement

Reglement

IKT- reglement

IKT- reglement

Kommunalt reglement for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i Ås- skolen

Den 30.03.2016 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur reglement for IKT i Ås-skolen.

IKT- REGLEMENT FOR ELEVER I ÅS KOMMUNE 

Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst- og kultur (HOK) 30.03 2016.
Med IKT-utstyr mener vi utstyr som datamaskiner, nettbrett, mobiltelefoner og lignende.

1. Reglementets formål

 • Reglementet skal bidra til å avgrense roller, rettigheter og plikter for elever og kommunen.
 • Reglementet avklarer akseptabel bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi for elever i grunnskolen.
 • Reglementet søker å hindre utilsiktede og uønskede hendelser.
 • Reglementet vil beskytte brukere og trygge den pedagogiske læringssituasjonen.

 2. Reglementets omfang

 • Bruk av kommunes IKT-utstyr som skolene disponerer.
 • Bruk av privat IKT-utstyr på skolen.
 • Bruk av programvare som kommunen har gjort tilgjengelig.
 • Publisering og kommunikasjon i skoletiden ved bruk av privat eller kommunens IKT-utstyr.
 • Elevens IKT-bruk utenom skoletid er i utgangspunktet hjemmets ansvarsområde, men atferd som har tydelig tilknytning til skolen kan likevel falle inn under skolens/kommunens ordensreglement.

3. Elevens rettigheter

 • Eleven har rett til opplæring i bruk av IKT for å kunne oppnå kravene om IKT-ferdigheter i henhold til Kunnskapsløftet.
 • Eleven har rett på tilstrekkelig IKT-utstyr i undervisningen.
 • Eleven har rett på tilgang til IKT-utstyr i forbindelse med gjennomføring av digital eksamen og nasjonale prøver.
 • Elevens integritet skal på kommunens datasystemer så langt mulig beskyttes slik at informasjon og personlige data ikke kan misbrukes.
 • Eleven har rett til å vite at datatrafikk blir logget/registrert. Hensikten med loggingen er å administrere systemet på en forsvarlig måte og ivareta datasikkerheten.

 4. Elevens plikter

 • IKT-utstyret skal behandles med aktsomhet.
 • I skoletiden skal privat IKT-utstyr, som mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og lignende, kun brukes etter avtale med skolen.
 • Publisering av innhold på nett og kommunikasjon gjennom kommunens IKT-utstyr skal på ingen måte inneholde tekst, bilder, lyd eller video som er av støtende art, eller som henger ut enkeltpersoner eller -grupper.
 • Eleven plikter å undersøke og respektere opphavsretten til materiale som tekst, bilder, musikk, film eller lyd som legges ut på hjemmesider, fellesområder og blogger.
 • Brukernavn og passord skal holdes hemmelig og skal kun anvendes av den aktuelle eleven. Når eleven forlater en datamaskin og andre kan få tilgang til den skal eleven alltid låse eller logge ut av maskinen.
 • Eleven skal rapportere til skolen om misbruk, feil eller andre forhold som kan ha betydning for datasikkerheten.
 • Eleven eller foresatte skal ikke installere egen programvare på kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å gjøre så godt han/hun kan for å ikke bringe virus eller annen ødeleggende programvare inn i kommunens IKT-utstyr.
 • Eleven plikter å bruke skolens ikt-utstyr etter lærerens anvisning.

 5. Inngrep, sanksjoner og erstatningsansvar

 • Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fra skolen, i henhold til skolens ordensreglement.
 • Bruk av skolens IKT-utstyr som strider mot norsk lov kan bli anmeldt.
 • Datautstyr som brukes under eksamen kan bli kontrollert.
 • Hvis det oppstår skade på IKT-utstyr på grunn av uforsiktig bruk gjelder § 7 i forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen som sier at eleven og/eller foresatte kan bli erstatningsansvarlige.

 6. Ansvarsfraskrivelse

 • Kommunen er ikke ansvarlig for tap av data eller skade på privat IKT-utstyr.

Tips en venn Skriv ut

Aktuelt

skole[1]

Åpne dager på videregående skole 2018/2019

De videregående skolene holder åpne dager i tidsrommet november - januar og alle som ønsker å besøke skolene er velkomne til det.
VDPH_Logo_stående_rgb

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres på den 10. oktober. Dagen skaper åpenhet og gir kunnskap om p...

YrkesNM og Utdanningstorg 2018

Yrkes-NM a+ Utdanningstorg arrangeres i år i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune og Akershus fylkeskommune, på X-Meeting Point på Hellerudsletta tirsd...