icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Arealplaner   ›   Kommuneplan   ›   Kommuneplan 2019 - 2031 (under rullering)

Kommuneplan 2019 - 2031 - under rullering

Ås kommune skal i 2019 starte arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Minst én gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret revidere planen.

Tips en venn Skriv ut

Det innebærer at planarbeidet vil bli etter vedtak i kommunestyret og formannskapet, og samtidig legges planprogrammet ut til offentlig ettersyn.

Det videre plan- og utredningsarbeidet vil foregå utover høsten 2019 og inn i 2020. Høringsutkast til ny kommuneplan skal etter planlagt fremdrift legges ut til offentlig ettersyn sent i 2019.

Regional plan for areal og transport for Oslo og Akershus ble vedtatt i desember 2015, og legger føringer for areal- og transportplanleggingen i regionen. Planen legger opp til et mer konsentrert utbyggingsmønster, og en større satsing på kollektivtransport, sykkel og gange. For Ås kommune betyr dette at 90 % av veksten skal komme sentralt i Ås tettsted.

Hvordan komme med innspill

Innspill til arealdelen som ønskes vurdert må fylles ut i et malskjema. Hensikten med dette er å vurdere forslagene i en konsekvensutredning etter kravene i plan- og bygningslovens kapittel 4.