icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
25. august - 09:52
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Åsgård skole - Ås modulskole   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Samferdsel

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Teknisk

  Beskrivelse

  Tjenesten omfatter drift og vedlikehold av kommunale kjøreveier, gang-og sykkelveier, parkeringsplasser og annet trafikkareal. Tjenesten omfatter også veibelysning langs ovennevnte veianlegg.

  Drift-og vedlikehold av kommunale veier består av mange ulike arbeidsoperasjoner som bl.a.:

  • Feiing/rengjøring innen 17.mai
  • Merking av gangfelt og parkeringsplasser
  • Rengjøring av sandfang/veisluk
  • Kantklipping og vegetasjonsbeskjæring 1 ggr årlig
  • Montering/fornying av trafikkskilt og veinavnskilt
  • Regelmessig asfaltlapping og reasfaltering (15 års asfalteringsfrekvens)
  • Kantstein, veirekkverk og støyskjermer
  • Veibelysning. Det foretas serieskift av alle veilyspunkter med 4 års frekvens. Feil ad veibelysning meldes til kommunalteknisk avdeling. Nettutfall for en større strømkrets utbedres normalt innen 3 dager etterat feil er inn-meldt. Utbedring av enkeltlamper utføres normalt innen 4 uker etter at feil er innmeldt
  • Grusveier påføres egnet toppdekkemasse og høvles etter regnvær og ellers ved behov
  • Brøyting foretas når snødybden er minst 10cm ved tørrsnøforhold eller 5 cm ved bløtsnøforhold. Dersom forholdene gjør det mulig skal veiene være brøytet før kl.0700. Brøyting av kjøreveier samt gang-og sykkelveier utføres slik at fotgjengere ikke hindres av snø fra kjørebanen
  • Strøing utføres når veibanen er glatt. Salting utføres på spesielle veistrekninger (Brekkeveien), i bratte bakker, veikryss og på andre utsatte veistrekninger. Boligveier for øvrig saltes ikke

  Formål:
  Formålet med tjenesten er å sikre at kommunale veier og plasser har tilstrekkelig styrke, fremkommelighet og trafikksikkerhet, slik at det ikke oppstår dødsulykker og ulykker med alvorlige personskader på kommunale veier.

  Målgruppe

  Tjenesten er rettet mot innbyggerne og trafikantene i kommunen

  Kriterier/vilkår

  Veiloven og veitrafikkloven med tilhørende forskrifter og kommunale regler fastsetter kommunens forpliktelser i forhold til drift og vedlikehold av kommunale veier og plasser.Plan- og bygningsloven har bestemmelser som regulerer kommunens forpliktelser til å overta drifts- og vedlikeholdsansvaret av privatbygde veier vederlagsfritt i områder med reguleringsplan eller bebyggelsesplan, når veiene er bygd etter kommunalteknisk veinorm.

  Pris for tjenesten

  **

  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Søknad om overtakelse av private veier til kommunalt vedlikehold, etablering av vei- belysningsanlegg behandles og avgjøres av hovedutvalg for teknikk og miljø. Etablering av fartsreduserende tiltak (humper, sluser) i boligområder avgjøres administrativt når fastsatte kriterier er tilfredsstilt (bl.a. fartsmålinger viser det nødvendig).
 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Teknikk og miljø
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:34