icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Åsgård skole   ›   Sentrumsutvikling   ›   Utredninger

Utredninger

Som en del av arbeidet med områdereguleringsplanen, er det gjennomført flere utredninger. Disse ligger til grunn for det videre arbeidet med planen.

Tips en venn Skriv ut

På denne siden finner du mer informasjon om følgende utredninger:

  • Kulturhistorisk stedsanalyse inkludert grønnstruktur og grøntstrukturanalyse
  • Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås sentralområde
  • Vei- og gateplan
  • Håndtering av overflatevann
  • Boligmarkedet i Ås
  • Barnetråkkregistrering
  • Kartlegging og verdivurdering av friluftsområder

     

Kulturhistorisk stedsanalyse inkludert grønnstruktur og grøntstrukturanalyse

Rapporten gir en oversikt over kulturhistoriske verdier og verdifull gate- og grønnstruktur, som igjen gir grunnlag for en anbefaling om hvilke områder som bør bevares og hvilke som kan fortettes/transformeres. Rapporten innleder med en beskrivelse av hvordan sentrumsområdet har utviklet seg fram til i dag.

Kulturhistorisk analyse.png

 

Dimensjoneringsgrunnlag for fortettingsstrategier for Ås sentralområde
Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier skal brukes som ett av flere faglige grunnlag når forslag til sentrumsplan utarbeides til høsten. I arbeidet er det utviklet og evaluert totalt 26 fortettingsstrategier i samarbeid med politikere i Ås. 21 har vært gjenstand for en innledende evaluering og vurdering, mens fem er evaluert og illustrert i detalj.

Den faglige tilrådningen fra Asplan Viak  er å bygge videre på en fortettingsstrategi i en akse fra syd mot sentrum og videre mot vest. Denne strategien definerer et tydelig sentrum og viktige akser sikres mellom sentrum og NMBU, og mellom sentrum og Moer.  

Administrasjonen vil legge utredningen fram for politisk behandling i HTM 24. august.

Fortettingsstrategi.jpg

Vei- og gateplan

Målet for vei- og gateplan er en mer bymessig utforming av det sentrale vei- og gatenettet, der gående, syklende og kollektivtransport prioriteres. Ambisjonen er at persontransportveksten skal tas med gange-, sykkel- og kollektivtransport, dvs. nullvekst i biltrafikken.

Vei- og gateplanen inneholder strategiske grep for utvikling av gatenettet på lang sikt, inkludert en inndeling av gatene etter funksjon og rolle, og prinsipper for utforming av ulike typer gater. Planen viser også forslag til framtidig utforming av Ås stasjon og vurderer dagens og framtidig busstilbud og holdeplass-struktur. I tillegg inneholder den en parkeringsplan for sykkel og bil.

Som et grunnlag for arbeidet med parkering i vei- og gateplan er det gjennomført en spørreundersøkelse blant besøkende og næringsdrivende i Ås sentrum. Formålet med undersøkelsen var å dokumentere reisevaner, handlevaner og holdninger til parkering blant besøkende i sentrum. I tillegg ble holdninger og antatt behov for parkeringsplasser blant næringsdrivende kartlagt. Undersøkelsen ble gjennomført i september 2016.

Reise- og handlevaneundersøkelse for Ås sentrum-1.jpg          

 

                veiplan.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Håndtering av overflatevann
Rapporten inneholder vurderinger og kart som viser potensielle områder utsatt for oversvømmelse, og kart som viser områder utsatt for 500-årselveflom. I tillegg har NMBU gjennomført hydrologiske undersøkelser av Åsmåsan.

Håndtering av overflatevann illustrasjonsbilde.png

 

Boligmarkedet i Ås
Rapporten viser hvordan kommunen best kan imøtekomme framtidas boligbehov. Den viser befolkning- og boligstatistikk på kommune- og grunnkretsnivå, resultater av en spørreundersøkelse blant gruppene 25 – 39 år og 55 – 69 år i Ås om deres boligpreferanser ved neste boligkjøp, og resultater fra Prognosesenterets nasjonale analyse "Future Living VII"

Fordeling av boligmasse i Ås figur.png

 

Barnetråkkregistrering
Det er gjennomført på 6. og 8. trinn på barne- og ungdomsskolene i sentrumsområdet. Registreringene viser barns skoleveier, fritidsaktiviteter, steder de liker og  steder de ikke liker.

Barnetråkk registrering illustrasjonsbilde_250x351.png

 

Kartlegging og verdivurdering av friluftsområder
Friluftsområder i Ås sentrumsområde er kartlagt og verdivurdert gjennom et pilotprosjekt som på sikt skal omfatte hele kommunen.

Her er resultater fra pilotprosjektet:
åsmåsan.png